با من آشنا شو، با من دوست شو

با من آشنا شو، با من دوست شو
(از مجموعه‌ی ”ایران را عزیز بداریم”)