برادر من مجاهد، برادر من فدایی

برادر من مجاهد، برادر من فدایی
(از مجموعه‌ی ”قصه‌های انقلاب برای کودکان)