جَنگ بزرگ از مدرسه‌ی امیریان

جَنگ بزرگ از مدرسه‌ی امیریان
(از مجموعه‌ی ”قصه‌های انقلاب برای کودکان)