حکایت دو درخت خرما

حکایت دو درخت خرما
(از مجموعه‌ی ”نوسازی حکایت‌های خوب قدیم برای کودکان”)