سحرگاهان همافرها اعدام می‌شوند

سحرگاهان همافرها اعدام می‌شوند
(از مجموعه‌ی ”قصه‌های انقلاب برای کودکان)