طراحی حیوانات

طراحی حیوانات
(طرح‌های کوثر احمدی، با گفتاری تحلیلی در باب مفاهیم و تعاریف ”طرح” در هنرها)