هستم اگر می‌روم؛ گر نروم نیستم

هستم اگر می‌روم؛ گر نروم نیستم
(از مجموعه‌ی ”ایران را عزیز بداریم”)