گل‌آباد امروز؛ گل‌آباد فردا

گل‌آباد امروز؛ گل‌آباد فردا
(از مجموعه‌ی ”ایران را عزیز بداریم”)