آدم آهنی

آدم آهنی
(کتاب برگزیده سال ١٣۵١ از سوی شورای کتاب کودک، ترجمه با همکاری احمد منصوری)