آن‌که خیال بافت و آن‌که عمل کرد

آن‌که خیال بافت و آن‌که عمل کرد