از پنجره نگاه کن

از پنجره نگاه کن
(ترجمه با همکاری احمد منصوری)