الف‌با

الف‌با
(تحلیل فلسفی ۵٠ طرح از علی‌اکبر صادقی‌ ـ نقاش)