با سرودخوان جنگ، در خطه‌ی نام و ننگ

با سرودخوان جنگ، در خطه‌ی نام و ننگ