برادرت را صدا کن

برادرت را صدا کن
(از مجموعه‌ی ”قصه‌های انقلاب برای کودکان)