بر جاده‌های آبیِ سرخ – ۱۰ جلد

بر جاده‌های آبیِ سرخ
(داستان بلند ١٠ جلدی، براساس زندگی میرمَهنای دوغابی)