جای او خالی

جای او خالی
(از مجموعه‌ی ”قصه‌های انقلاب برای کودکان)