حکایت کاسه‌ی آب خنک

حکایت کاسه‌ی آب خنک
(از مجموعه‌ی ”نوسازی حکایت‌های خوب قدیم برای کودکان”)