درخت قصه ـ قُمری‌های قصه

درخت قصه ـ قُمری‌های قصه
(جایزه‌ی کتاب برگزیده ازسوی هیات داوران بزرگسال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جایزه‌ی کتاب برگزیده ازسوی هیات داوران خردسال، ترجمه‌شده به زبان روسی در ترکمنستان)