دور از خانه

دور از خانه
(قصه برگزیده‌ی آسیا، از سوی “سازمان جهانی یونسکو” )
(کتاب برگزیده شورای کتاب کودک در سال ١٣۴۷)