دور ایران در شش ساعت

دور ایران در شش ساعت
(گزارش دومین نمایشگاه ایرانگردی در سال ١٣۷١)