دوست؛ کسی است که آدم را دوست دارد

دوست؛ کسی است که آدم را دوست دارد
(ترجمه با همکاری احمد منصوری)