راستی اگر نبودم

راستی اگر نبودم
(از مجموعه‌ی ”ایران را عزیز بداریم”)