روزی که فریادم را همسایه‌ها شنیدند

روزی که فریادم را همسایه‌ها شنیدند
( از مجموعه‌ی ”قصه های ریحانه خانم”)