صوفیانه‌ها و عارفانه‌ها

صوفیانه‌ها و عارفانه‌ها
(بخشی از ”تاریخ تحلیلی پنج‌هزار سال ادبیات داستانی ایران” )