عبدالرزاق پهلوان

عبدالرزاق پهلوان
(کتاب برگزیده از سوی “آکادمی المپیک” همایش فردوسی و اخلاق پهلوانی ١٣٨۴)