فرهنگ فراورده‌های فلزی ایران

فرهنگ فراورده‌های فلزی ایران
(از مجموعه‌ی ”ایران را عزیز بداریم”)