قلب کوچکم را به چه کسی هدیه بدهم؟

قلب کوچکم را به چه کسی هدیه بدهم؟
(دیپلم افتخار نخستین نمایشگاه بین المللی تصویرگران کتاب کودک ١٣۷٢)