کمیاب و قیمتی اما…

کمیاب و قیمتی اما…
(از مجموعه‌ی ”ایران را عزیز بداریم”)