ما مسلمانان این آب و خاکیم

ما مسلمانان این آب و خاکیم
(از مجموعه‌ی ”ایران را عزیز بداریم”)
دریافت جایزه نخست آسیایی تصویرگران کتاب کودک ١٣۷٠)