مدرسه‌ی بزرگتری هم وجود دارد

مدرسه‌ی بزرگتری هم وجود دارد
(از مجموعه‌ی ”ایران را عزیز بداریم”)