من راه خانه‌ام را بلد نیستم

من راه خانه‌ام را بلد نیستم