مویه کن سرزمین محبوب

مویه کن سرزمین محبوب
(ترجمه با همکاری فریدون سالک)