نامه‌ی فاطمه، پاسخِ‌نامه‌ی فاطمه

نامه‌ی فاطمه، پاسخِ‌نامه‌ی فاطمه
(از مجموعه‌ی ”قصه‌های انقلاب برای کودکان)