هفت آموزگار مهربان

هفت آموزگار مهربان
(از مجموعه‌ی ”ایران را عزیز بداریم”)