پهلوان پهلوانان؛ پوریای ولی

پهلوان پهلوانان؛ پوریای ولی
(کتاب برگزیده از سوی “آکادمی المپیک” همایش فردوسی و اخلاق پهلوانی ١٣٨۴، جایزه‌ی بزرگ جشنواره‌ی کتاب کودک کنکور نوما، ژاپن ١٩۷٨)