پیشگفتار ”کوچه‌های کوتاه”

پیشگفتار ”کوچه‌های کوتاه”
(مجموعه‌ی قصه‌های کوتاه گروهی از شاگردان نادر ابراهیمی ـ دانش‌پژوهان نخستین دوره‌ی آموزشی ”ساختار و مبانی ادبیات داستانی”، با پیشگفتاری از نادر ابراهیمی)