گل‌آباد دیروز؛ گل‌آباد امروز

گل‌آباد دیروز؛ گل‌آباد امروز
(از مجموعه‌ی ”ایران را عزیز بداریم”)